Štampa Verzija za štampu

Na naknadu novčane materijalne štete kamate teku od dana nastanka štete kad se šteta smatra dospelom, a na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete, od dana donošenja prvostepene presude kojom je naknada određena

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1993-02-28 Broj: Rev.1714/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: KAMATA
OBRAČUN
Šteta - naknada; Naknada štete