Štampa Verzija za štampu

Procesne zatezne kamate na iznos neisplaćenih dospelih zateznih kamata ne mogu se zahtevati dok ne prestanke glavno novčano potraživanje iz kojeg kamate proizilaze, pa i kada su obračunate i utvrđene u apsolutnom iznosu uz glavni zahtev

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1993-02-28 Broj: Rev.1486/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO279 Zatezna kamata; Kamata na kamatu; Procesna kamata