Štampa Verzija za štampu

Potraživanje troškova popravka automobila koje je naš radnik na privremenom radu u inostranstvu platio u inostranstvu u stranoj valuti, devizno je potraživanje čija se isplata može zahtevati u dinarskoj protivvrednosti prema kursu na dan isplate

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1987-11-24 Broj: Rev.1032/87
Abstrakt:

Tužilac je naš državljanin na privremenom radu u inostranstvu koji je pretrpio materijalnu štetu na automobilu, a koju je dao popraviti u inostranstvu plativši tu popravku u stranoj valuti.

Novčana obaveza koju ima tuženi prema tužiocu kao odgovorna osoba za naknadu konkretno štete izražena je u skladu sa zakonom u stranoj valuti, a može se ispuniti u dinarima.

Prvostepeni sud je kod toga obračunao dinare prema kursu koji je vredeo na dan donošenja presude toga suda, a koju odluku je potvrdio drugostepeni sud, što nije na štetu tuženoga s obzirom na prihvaćenu sudsku praksu po kojoj bi tužiocu pripadalo pravo da se taj predračun izvrši na dan isplate.

Deskriptori: Strana valuta; devize
Inostrano; Inostranstvo
Kasko osiguranje
PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVU