Štampa Verzija za štampu

Kad je tuženi u odštetnoj parnici osporio postojanost odštetne odgovornosti, sud međupresudom mora odlučiti i o eventualnom doprinosu tužitelja nastanku štete

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.1/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete
ZPP330 MEÐUPRESUDA