Štampa Verzija za štampu

Poverilac može protiv supsidijarnih odnosno solidarnih dužnika, tražiti izvršenje samo pošto prethodno u parničnom postupku ishodi pravnosnažnu sudsku odluku ili ako raspolaže drugom izvršnom ispravom takvog sadržaja

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: R.322/79
Abstrakt:

Vrhovni sud Hrvatske R.322/79 od 13.12.79