Štampa Verzija za štampu

Za odlučivanje o predlogu za izvršenje na novčanom potraživanju mesno je nadležan opštinski sud na čijem području dužnik ima prebivalište, a ne onaj na čijem je području dužnik zaposlen (čl. 91 ZIP)

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: R.217/83
Abstrakt:

Vrhovni sud Hrvatske R.217/83 od 03.08.83

Deskriptori: POTRAŽIVANJE - NOVČANO