Štampa Verzija za štampu

Kad se radi o preinačenju kome se stranka ne može protiviti, nije nužno ostaviti vreme za pripremu radi raspravljanja

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 0000-00-00 Broj: Gž.493/66
Abstrakt:

Imovina koju je jedan od bračnih drugova stekao radom nakon faktičkog raskida bračne zajednice ne predstavlja bračnu tekovinu

S obzirom da se tuženi takvom preinačenju ne može protiviti to nije bilo potrebno da se njemu ostavi vreme potrebno za pripremu radi raspravljanja po preinačenoj tužbi niti da se odlaže ročište i dostavlja prepis zapisnika u smislu čl. 190. st. 6. i 7. ZPP. Sa druge strane neosnovano je isticanje u žalbi da tuženom nije pružena mogućnost izjašnjenja po preinačenoj tužbi s obzirom da se u pogledu identičnog zahteva tuženi ranije izjasnio u toku parnice odmah po prijemu tužbe

Deskriptori: ZBPO320 Imovina bračnih drugova
Brak; Bračna tekovina
ZPP190 Preinačenje tužbe u pogledu lica; Subjektivno preinačenje tužbe