Štampa Verzija za štampu

Odluka o dodeli stana postaje pravnosnažna kada je donese nadležan organ, objavi se na način predviđen zakonom i kada se omogući drugim radnicima da istaknu prigovor ako smatraju da su njihova prava povređena

Osnov: Zakon o stanovanju
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-05-02 Broj: Gž.4870/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: Davanje stana; Raspodela stanova; Obezbeđenje stana; Stan
ZOS047 Davanje stana u zakup na neodredjeno vreme;