Štampa Verzija za štampu

Ako je iznos štete u vreme njenog nastanka bio veći od limita obaveze, osiguravajuća organizacija je dužna da štetu naknadi u potpunosti i kad je ona, u vreme donošenja sudske odluke, veća od aktualnog limita

Osnov: Zakon o osiguranju imovine i lica
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1995-06-30 Broj: Gž.46/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: ŠTETA
ZOIL099 OBAVEZNO OSIGURANJE AUTO
ZOIL093 Limit osiguranja; najniži iznos osiguravajuće organizacije da plati štetu