Štampa Verzija za štampu

Privremena mera stranog suda može biti priznata pod istim uslovima kao i za ostale odluke stranih sudova

Osnov: Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1993-03-02 Broj: Gž.46/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: Inostrano; Inostranstvo
Inostrano; Inostranstvo