Štampa Verzija za štampu

Kad nastane šteta na društvenoj imovini, onda je odgovorno lice kome je imovina bila poverena dužno da dokaze da je poslovalo kao savestan i dobar privrednik i da je poverenom imovinom brižljivo upravljalo i posao organizovalo po propisima i pravilima. Samo ako to dokaze, tj. da u njegovom postupanju nema ni namere da šteta nastane, ni krajnje nepažnje, može biti oslobođeno odgovornosti za naknadu štete

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-08 Broj: Gž.4557/76
Abstrakt:

Naknada štete na društvenoj imovini

Deskriptori: Društvena svojina; Društvena imovina
Šteta - naknada; Naknada štete
ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja
DOBAR PRIVREDNIK