Štampa Verzija za štampu

Radnik odgovara za štetu usled manjka u poslovanju ako se ta šteta može pripisati njegovoj krivici i ako je u uzročnoj vezi sa njegovim postupcima

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-08 Broj: Gž.4406/93
Abstrakt:

Radnik odgovara preduzeću za nastali manjak ako se dokaze daje prouzrokovan njegovom krivicom i da postoji uzročna veza između njegovih postupaka i manjka.

Tada odgovara i za štetu u visini manjka.

Bez toga manjak nije dovoljan da se radnik izloži materijalnoj odgovornosti

Odgovornost za manjak

Deskriptori: Manjak u poslovanju
DISCIPLINSKI POSTUPAK
ŠTETA - MATERIJALNA
Uzročnost; Uzročno posledična veza