Štampa Verzija za štampu

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, jer ona ima sredstva za izvršenje svojih zadataka kojima samostalno raspolaže, pa stoga može biti stranka u parnicama pred sudom opšte nadležnosti

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.4382/81
Abstrakt:

-