Štampa Verzija za štampu

U sporu o razrešenju direktora primenjuju se materijalni propisi o razrešenju koji su važili u vreme donošenje odluke

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1997-10-25 Broj: Gž.4162/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: Primena koga propisa; Vremensko važenje propisa
ZRO106 Direktor
ODNOS - RADNI
RAZREŠENJE