Štampa Verzija za štampu

O suvlasničkim delovima bračnih drugova u zajedničkoj imovini sud u nedostatku dokaza može odlučivati po slobodnoj oceni

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1971-03-02 Broj: Gž.3780/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina
Suvlasništvo; Suvlasnik
ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;