Štampa Verzija za štampu

Žalba se može izjaviti i telegramom, ali će se smatrati blagovremenom samo ako žalilac u roku od 3 dana naknadno dostavi uredan podnesak preporučenom pošiljkom

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.3380/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: Telegram