Štampa Verzija za štampu

Za odluku o tužbenom zahtevu za naknadu štete u prethodno pitanje je da li će tužilji biti poništeno rešenje o priznatom patentu, a o čemu se već vodi u postupak pred Zavodom za intelektualnu svojinu SCG.

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2004-04-07 Broj: Gž.33/04-
Abstrakt:

Tužilja svoj tužbeni zahtev za naknadu štete zasniva na okolnosti da je nosilac prava patenta, pa odnos između stranaka u postupku i pravo na naknadu zavisi od prava na patent tužilje, u odnosu na koje pravo je u toku postupak po zahtevu za poništaj istog, koji zahtev je podneo tuženi.

Kako ishod parnice za naknadu štete u vezi sa iskorišćavanjem patenta, zavisi od toga da li će tužilji biti poništeno rešenje o priznatom patentu pravilno je prekinut postupak u smislu odredbi člana 213. stav 1. tačka 1. ZPP-a, a sve u vezi sa članom 12. ZPP-a budući da će o prethodnom pitanju da li će tužilji biti poništen patent ili ne odluku doneti Zavod za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore, kao jedini nadležan.