Štampa Verzija za štampu

Sud je ovlašćen da o doprinosu u nastanku štetnih posledica samostalno odlučuje u skladu sa odredbom člana 223. ZPP, a nalaz i mišljenje veštaka koristi samo radi utvrđenja ili razjašnjenja onih činjenica za koje je potrebno stručno znanje, kojim sud ne raspolaže

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.3174/77
Abstrakt:

Deskriptori: VEŠTAK
ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;