Štampa Verzija za štampu

Veće iz čl. 23. st. 6. ZKP može da odredi pritvor protiv optuženog koji je propustilo da odredi veće na glavnom pretresu pošto je okrivljenog osudilo

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-12 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Naša zakonitost-Praksa, 2098/23-24

Deskriptori: ZKP023/6 Veće sastavljeno od trojice sudija Vanrspravno veće
ZKP191 Pritvor
ZKP353 Pritvor posle izricanja kazne