Štampa Verzija za štampu

Podeljena odgovornost je moguća smo između štetnik i oštećenog a ne i između dva štetnika

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-13 Broj: Gž.2932/77
Abstrakt:

Kad je šteta prouzrokovana krivicom vozača dva motorna vozila, ne može se isticali prigovor podeljene odgovornosti.

Ovaj prigovor može isticali samo štetnik onda kada je i oštećeni svojim ponašanjem doprineo nastanku štete