Štampa Verzija za štampu

Opština na čijoj se teritoriji izrađuje javni put dužna je da, pored ostalog, vodi nadzor da U je izvođač radova preduzeo mere za sigurnost radnika i tada kada su radovi izvođeni na osnovu odluke o zavođenju mesnog samodoprinosa u radnoj snazi i odgovara za štetu koju radnik kao učesnik samodoprinosa pretrpi zbog povrede na radu

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-08 Broj: Gž.2902/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: GRAÐENJE/GRAÐEVINA/GRAÐEVINARSTVO
OPŠTINA
PUT
SAMODOPRINOS
ŠTETA - ODGOVORNOST