Štampa Verzija za štampu

Priznate činjenice mogć se osporiti sve dok parnica teče, pa i u ožalbenom postupku

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.2848/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP221 NE DOKAZUJU SE činjenice
PRIZNANJE - ČINJENICA I ZAHTEVA