Štampa Verzija za štampu

Automobil u pokretu je opasna stvar

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-13 Broj: Gž.278/77
Abstrakt:

Automobil u pokretu predstavlja opasnu stvar i njegov vlasnik, odnosno korisnik odgovorni su za štete koje upotrebom automobila budu prouzrokovaže trećim licima.

Tu odgovornost isključuje samo dejstvo više sile, krivica trećeg Lica ili isključiva krivica oštećenog

Deskriptori: AUTOODGOVORNOST
ZOO175 Opasna stvar