Štampa Verzija za štampu

Veštak se ne može izjašnjavati o stepenu i procentu krivice, već samo o propustima učesnika u saobraćaju, koji su u uzročnoj vezi sa nastankom štete, a zaključak o doprinosu u nastanku štetnih posledica donosi sud samostalno uz primenu člana 223. ZPP

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.274/96
Abstrakt:

-

Deskriptori: VEŠTAK
PITANJE-PRAVNO
ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;