Štampa Verzija za štampu

Oštećenje preko polovine ne može da predstavlja osnov za traženje poništaja poravnanja a postojanje zablude kod jednog ugovorača poravnanja može da predstavlja samo osnov za poništaj celog poravnanja

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.2587/73
Abstrakt:

Poravnanje je posebna vrsta ugovora, kojim stranke sporni odnos među sobom, pomoću uzajamnog popuštanja rešavaju na način na koji nalaze da im odgovara.

Takvim poravnanjem stranke određuju svoja uzajamna prava i obaveze u postojećem pravnom odnosu među njima.

Zato oštećenje preko polovine ne može da predstavlja osnov za traženje poništaja poravnanja, iako ovo oštećenje postoji, jer su stranke svesno učinile određena popuštanja protivnoj straži.

Postojanje zablude kod jednog ugovorača poravnanja može da predstavlja samo osnov, ako se dokaže postojanje zablude o bitnim činjenicama, za poništaj celog poravnanja Član 312. ZPP

Deskriptori: ZPP312 NADLEŽNOST PREDSEDNIKA VEĆA PRED RASPRAVU
ZOO1096 PORAVNANJE
ZOO1097 Ništavost poravnanja
OŠTEĆENJE PREKO POLOVINE