Štampa Verzija za štampu

Tužiocu u sporu radi pobijanja ugovora o doživotnom izdržavanju nisu nužni već su voljni jedinstveni suparničari

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o nasleđivanju
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-06-30 Broj: Gž.234/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP201 Jedinstveni suparničar
ZON117 Ugovor o doživotnom izdržavanju; Pojam; Pismeni oblik i overen od strane sudije
ZPP321 SUDSKO PORAVNANJE
Nužni suparničari