Štampa Verzija za štampu

Pravosnažna presuda o zaštiti autorskih prava dovoljna je za autorstvo i aktivnu legitimaciju

Osnov: Zakon o autorskom pravu
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1996-11-30 Broj: Gž.19/96
Abstrakt:

Prema članu 3. stav 2. alineja 8. Zakona o autorskom pravu, autorskim delom se smatraju i dela industrijskog oblikovanja.

Njihov idejni tvorac uživa autorsku zaštitu, koja se pruža u smislu čl. 95. do 99, Zakona o autorskom pravu.

Pošto je tužilac, povodom ranijih povreda autorskog prava, ovu zaštitu prema tuženom već ostvario pravnosnažnim presudama, njegovo autorstvo je nesumljivo.

Autorska dela, za razliku od pronalazaka i ostalih tvorevina koje spadaju u industrijsku svojinu, ne štite se patentom ili drugim formalnim aktima, pa su pomenute pravosnažne presude o zaštiti autorskih prava dovoljne za autorstvo i aktivnu legitimaciju tužioca.

Deskriptori: Aktivna legitimacija; pasivna legitimacija
Aktivna legitimacija; pasivna legitimacija
ZAP095 NAKNADA ŠTETE
AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje
AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje
ZAP003 AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje