Štampa Verzija za štampu

Kada se ostvaruje pravo na naknadu zbog povrede moralno-pravne komponente autorskog prava, o visini naknade sud odlučuje na osnovu ovlašćenja iz člana 223. ZPP, jer se u ovakvom slučaju radi o naknadi neimovinske štete

Osnov: Zakon o autorskom pravu Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.1761/93
Abstrakt:

Deskriptori: ZAP087 Trajanje autorskog moralnog prava
ZPP223 Šteta - sud odlučuje po slobodnoj oceni; Ako se visina - količine stvari ne može utvrditi ili bi mogla sa nesrazmernim teškoćama;
ZAP028 AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje