Štampa Verzija za štampu

U slučaju spora za utvrđivanje očinstva, odluku o tome ko će čuvati i vaspitavati maloletno dete ne donosi sud opšte nadležnosti, već organ starateljstva

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.1581/78
Abstrakt:

Deskriptori: ZPP001 Parnična sudska nadležnost
Vaspitanje
ČUVANJE
ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ
Centar za socijalni rad
DETE