Štampa Verzija za štampu

Održajem se ne može steći pravo korišćenja (kao ni ni pravo svojine) na stvari u društvenoj svojini

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1996-08-16 Broj: Gž.157/96
Abstrakt:

Iz obrazloženja:

:. Roditelji maloletnih lica su koja su izvršila zajedničku krađu i na taj način pričinili štetu tužiocu solidarno su odgovorni za pričinjenu štetu.

Kako je otac jednog maloletnika u vansudskom postupku naknadi jednu polovinu pričinjene štete, to je tuženi kao otac maloletnog deteta obavezan da tužiocu naknadi drugu polovinu pričinjene štete, koja presuda je potvrđena drugostepenom presudom.

Deskriptori: Radni odnos
ODSUSTVO
POVRAĆAJ - RADNIKA NA RAD
ZIP000* ZAKON O IZVRŠNOM POSTUP J.20/78