Štampa Verzija za štampu

Držanje pretresa u odsutnosti branioca van slučajeva predviđenih zakonom, je bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-12 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Kada sud protivno odredbama člana 276. ZAKONIKA o krivičnom postupku, pretres održi u odsutnosti branioca okrivljenog, onda time čini bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. st. 1. tač. 3 ZKP.

Ta je povreda učinjena ne samo u slučaju obavezne već i u slučaju fakultativne odbrane, i to bez obzira na to da li se krivični postupak vodi pred okružnim ili opštinskim sudom i bez obzira na to da li se radi o krivičnom delu za koje je propisana kazna zatvora ili novčana kazna.

Naša zakonitost-Praksa, 3265/26

Deskriptori: ZKP070 Obavezna odbrana; Okrivljeni mora imati branioca
ZKP364 Bitna povreda odredaba krivičnog postupka; Bitne povrede; pojam
ZKP364/01/03 Pretres bez obaveznog prisustva; Uskraćeno upotrebe svog jezika