Štampa Verzija za štampu

Radnik ne može biti žrtva pogrešne pravne pouke, pa ako je podneo tužbu bez prigovora, zato što prvostepeno rešenje o prestanku radnog odnosa sadrži iskaz da je konačno, sudska zaštita je moguća i bez interne zaštite

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1997-10-24 Broj: Gž.1355/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: Radni spor
Pravna pouka