Štampa Verzija za štampu

Nema neopravdanog izostanka sa posla zbog privremene nesposobnosti za rad samo zbog toga što je istom radniku umesto izabranog lekara opšte medicine ocenio i odobrio drugi lekar (specijalista)

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-11-29 Broj: Gž.0/98
Abstrakt:

-

Deskriptori: Bolovanje; Zloupotreba bolovanja
NESPOSOBNOST - ZA RAD
ZRO089 Prestanak radnog odnosa uz saglasnost radnika
Izostanak sa posla