Štampa Verzija za štampu

Zatezna kamata pripada kupcu na unapred uplaćenu cenu vozila za period od padanja u docnju do isporuke vozila pod uslovom da i sam kupac svojim ponašanjem nije doprineo zakašnjenju u isporuci vozila

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1993-01-31 Broj: .Rev.3470692
Abstrakt:

-

Deskriptori: KUPOPRODAJA
ZOO325 Kad poverilac dolazi u docnju
Automobil; vozilo
ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata