Štampa Verzija za štampu

Zabeležba spora može se prema načelima zemljišnoknjižnog prava dozvoliti onome koji tužbom zahteva da mu se dosudi pravo iz razloga što je to pravo stekao održajem

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Gž.151/56
Abstrakt:

Da bi se vanknjižni sopstvenik zaštitio od mogććnosti da neko treći u dobroj veri, i sa poverenjem u zemljišnu knjigu stekne neko pravo na nepokretnost pre nego što zemljišnoknjižnos tanje bude ispravljeno, dozvoljava se zabeležba spora.

Potpuno je slično stanje u slučaju koji predviđa član 10. Osnovnog zakona o brkau.Po članu 10. osnovnog zakona o braku imovina koju su supružnici stekli radom u toku braka jeste njihova zajednička imovina.

Ako je u toku braka radom supruga stečena nepokretnost koja je u zemljišnoj knjizi uknjižena na jednog od bračnih drugova, onda je zemljišnoknjižno stanje neispravno i mora se ispraviti, pošto se i ovde radi o sticanju prava svojine drugog bračnog druga bez upisa u zemljišnoj knjizi.

Zbog toga je umesna analogna primena pravnog pravila o dopuštenosti zabeležbe spora u slučaju održaja pošto se ovde radi o novom načinu vanknjižnog sticanja prava svojine, koji bivši Zakon o zemljišnim knjigama nije mogao predvideti jer u to vreme još nije bio poznat.

Deskriptori: Zemljišna knjiga
VLASNIŠTVO
ZOSPO028 ODRŽAJ