Štampa Verzija za štampu

Bivši vlasnik nepokretnosti koju je drugo lice (nevlasnik) kao svoju unijelo u komasacionu masu može i nakon pravosnažnog okončanja komasacionog postupka na osnovu svog svojinskog prava pokrenuti i voditi spor protiv ovog lica tražeći da se utvrdi njegovo pravo svojine na nepokretnosti koja je tom licu dodijeljena u zamjenu za onu koju je kao svoju unijelo u komasacionu masu.

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд у Београду   Datum: 2002-12-18 Broj: Rev.25/96
Abstrakt:

Tačna je reviziona tvrdnja da je na osnovu prvostepenog rješenja o komasaciji prestalo pravo svojine na onom zemljištu koje je pravni prethodnik tužene na zakonit način preuzeo u posjed, odnosno na zemljištu koje je bilo predmet ugovora o poklonu od 6.4.1939. godine i da se na osnovu ove odluke za ovo zemljište dala u zamjenu sporna parcela.

Po stanovištu ovog Vrhovnog suda bivši vlasnik nepokretnosti koje je drugo lice, kao svoje, unijelo u komasacionu masu može nakon pravosnažnog okončanja komasacionog postupka, na osnovu svog svojinskog prava pokrenuti i voditi spor protiv navedenog lica, tražeći da se utvrdi njegovo pravo svojine na nepokretnosti koje su tom licu dodijeljene u zamjenu za one koje je, kao svoje, unijelo u komasacionu masu.

Stoga su tužioci, suprotno revizionim navodima, ovlašćeni na podnošenje tužbe protiv tužene.