Štampa Verzija za štampu

Tuženi je dao povoda za tužbu, i dužan je da naknaditi troškove, ukoliko je u žalbi protiv rešenja o određivanju privremene mere i na prvom ročištu osporio tužbeni zahtev, a na docnijem ročištu priznao (preciziran, ali ne i izmenjen) zahtev

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1981-11-11 Broj: Rev.833/81
Abstrakt: