Štampa Verzija za štampu

Ne može steći pravo svojine imalac tapije koji nije savestan, jer zna da kuća pripada drugom po osnovu gradnje, a s druge strane i ne poseduje kuću jer se ona nalazi u posedu lica koje ju je sagradilo

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.13/85
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja
TAPIJA