Štampa Verzija za štampu

Izveštaj javnog tužioca o odbačaju krivične prijave mora se dostaviti lično oštećenom saglasno čl. 121. zbog toga što od prijema obaveštenja teče rok za podnošenje supsidijarne tužbe

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1997-10-16 Broj: Kzz.13/82
Abstrakt:

Vrhovni sud Makedonije, Kzz.13/82 od 4.09.1982