Štampa Verzija za štampu

Krivično delo davanja lažnog iskaza postoji i onda kada se lažni iskaz odnosi na činjenice koje po pravnoj oceni suda doduše ne opravdavaju tužbeni zahtev, ali su predstavljale bitan činjenični osnov tužbe na osnovu koje je zapravo i vođena parnica ili drugi postupak

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 2003-11-08 Broj: Kž.863/57
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS206 Davanje lažnog iskaza - Lažno svedočenje