Štampa Verzija za štampu

Zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude nije dozvoljen u slučaju kada je aktom o pomilovanju bezuslovna kazna zatvora, na koju je okrivljeni osuđen, zamenjena uslovnom osudom

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1997-12-28 Broj: Kzp.18/80
Abstrakt:

"Naša zakonitost", dodatak Pregled prakse, 4317/40 Vrhovni sud Kosova, Kzp.18/80 od 24.06.1981

Deskriptori: KZJ102 Pomilovanje; Abolicija; Oslobodjenje od gonjenja; Oslobodjenje od izvršenja kazne; Mera bezbednosti