Štampa Verzija za štampu

Protek vremena od izvršenja krivičnog dela može se ceniti kao olakšavajuća okolnost

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1997-10-12 Broj: Kž.409/80
Abstrakt:

Vrhovni sud je odbio žalbu javnog tužioca kao neosnovanu, a provstepenu presudu potvrdio.

Protek vremena od izvršenja krivičnog dela izdvojeno od drugih okolnosti ne može se uzeti optuženom kao olakšavajuća okolnost, al ta okolnost u međusobnoj povezanosti sa drugim olakšavajućim okolnostima kako je u ovom slučaju postupio prvostepeni sud je moleća i opravdana.

Pri oceni olakšavajućih i otežavajućih okolnosti treba uvek imati u vidu da svaka pojedina olakšavajuća i otežavajuća okolnost može biti pravilno ocenjena samo ako se procenjuje u međusobnoj povezanosti sa svim drugim okolnostima koje su od uticaja na odmeravanje kazne u konkretnom slučaju.

Izolovano ocenjivanje pojedinih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti ne že pružiti pravu sliku o društvenoj opasnosti konkretno krivičnog dela i njegovog učinioca, što je bitan uslov za pravilno odmeravanje kazne.