Štampa Verzija za štampu

Drugostepeni organ je dužan pre donošenja rešenja po žalbi da otkloni nejasnoće i protivrečnosti u nalazima, ocenama i mišljenjima lekarskih komisija donetih u prvostepenom i drugostepenom postupku traženjem dopunskih objašnjenja od lekarske komisije

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2001-01-12 Broj: U.166/79
Abstrakt:

-