Štampa Verzija za štampu

Predmet ugovora kojim se prenosi svojina nepokretnosti mora biti individualno određen

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.709/63
Abstrakt:

Lice koje namerava ugovorom da prenese svojinu na drugoga može ovom ponuditi i prepustiti izbor jedne između više nepokretnih stvari.

No ugovor ne nastaje samim faktom da se druga strana izjasni o izboru između više nepokretnosti nego tek izjavom ponuđača da je sa tim saglasan.

Kao što izjava o izboru predmeta tako i ova izjava o saglasnsoti u pogledu tog predmeta ugovora mora biti učinjena pismeno.

Deskriptori: NEPOKRETNOST
Zemljišna knjiga
VLASNIŠTVO
PRENOS