Štampa Verzija za štampu

Pravilo da od dva kupca nepokretnosti jače pravo ima onaj koji je pre ušao u posed, važi samo ako je on savestan

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.1865/64
Abstrakt:

Ukoliko je naknadni kupac po punovažnom ugovoru o kupoprodaji prvi ušao u posed pre prethodnog kupca i nije znao o postojanju prethodnog ugovora, ne može se jednostavno suditi o tome da je jači u pravu onaj kupac koji je prvi ugovor zaključio.

Naprotiv, mora se ispitati savesnost potonjeg kupca, iako se ulaskom u posed uvek pretpostavlja da je on u dobroj veri to i učinio, ali ukoliko se utvrdi da je taj potonji kupac, bez obzira na to što je prvi ušao u posed, to učinio nesavesno, ne može se suditi o njegovom prečem pravu svojine na kupljenom imanju