Štampa Verzija za štampu

Opština nije odgovorna za štetu zbog rušenja bespravno podignutog objekta ako graditelj bespravno podignutog objekta ne postupi po konačnom rešenju upravnog organa kojim se nalaze rušenje objekta i sam ne poruši bespravno podignuti objekat

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.169/71
Abstrakt:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju građevinska inspekcija tužene je 18.07.1994. godine donela rešenje o obustavi bespravne gradnje od strane tužilje.