Štampa Verzija za štampu

Stranke mogu zaključiti i pismene ugovore putem punomoćnika. Ako je za punovažnost ugovora obavezno da bude sačinjen u pismenom obliku, u tom slučaju je potrebno i ovlašćenje trećem licu za zaključenje ugovora da bude izdato u pismenom obliku

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.1256/65
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST
Zemljišna knjiga
Pismena forma; Usmena forma