Štampa Verzija za štampu

Kada javni tužilac žalbom pobija prvostepenu presudu samo u pogledu Odluke o kazni, drugostepeni sud nije ovlašćen da pobijanu presudu po službenoj dužnosti preinači i u pogledu pravne ocene dela, sem ako bi postojala povreda Krivičnog zakona na štetu optuženog

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1979-03-01 Broj: Kz.71/64
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Kz.71/64 OD 31.12.1964

Deskriptori: Javni tužilac Državni tužilac Vojni tužilac
KAZNA
ZKP387 Preinačenje presudu i donošenje drugačije; Pritvor; Sudska opomena
Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost