Štampa Verzija za štampu

Ako žalba ne sadrži osnov i obrazloženje, drugostepeni sud odluku o kazni, merama bezbednosti i oduzimanja imovinske koristi ispituje samo ako je izjavljena u korist optuženog

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1993-03-01 Broj: Kz.46/75
Abstrakt:

Ako žalba izjavljena u korist optuženog ne sadrži osnov i obrazloženje tada drugostepeni sud pored ispitivanja iz stava 1. ovog člana, vrši ispitivanje prvostepene presude i u pogledu Odluke o kazni, merama bezbednosti i oduzimanja imovinske koristi.

Ako žalba podneta na štetu optuženog, tada drugostepeni sud nije ovlašćen da ispituje prvostepenu presudu u pogledu Odluke o kazni, ako žalba nije izjavljena u tom pravcu.

Deskriptori: ZKP376 Granice ispitivanja presude; Službena dužnost;
ZKP379 Granice ispitivanja presude; Službena dužnost;