Štampa Verzija za štampu

Propuštanje da se učesnici postupka, koji imaju pravo žalbe na presudu uputi pouka o pravu upotrebe svoga jezika i o pravu na prevođenje, i neubeležavanje te pouke i datog odgovora u zapisnik o glavnom pretresu, predstavlja povredu iz čl. 364. st. 2.

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1997-11-02 Broj: Kž.182/67
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZKP007 Jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu; Srpski jezik; Prevodjenje; Tumač; Poučiće se lice;
ZKP364/02 Relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka
ZKP364/01/03 uskraćeno da na pretresu upotrebljava svoj jezik i da na njemu prati tok